strona główna

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Prosimy o terminowe regulowanie płatności

Prosimy o terminowe regulowanie płatności


Prosimy o terminowe regulowanie płatności

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku  Sp. z o.o. jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. Ponadto na fakturze widnieje informacja o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury, która jest traktowana jako upomnienie.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

Procedura windykacyjna:

I             etap - nieuregulowanie należności skutkuje wysłaniem do Odbiorcy wezwania do zapłaty zaległej należności.

II           etap - brak zapłaty należności w wyznaczonym na wezwaniu terminie jest podstawą do:

  • odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
  •  skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY LUB ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 328).

Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Spółka przekazuje Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiorca informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody. Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wójta Gminy, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny, Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

 

ul. Zachęta 57, Przytyk ( godz. 7.45- 15.45)

Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi oraz zawarciu nowej umowy.

Wznowienie świadczenia usług następuje w ciągu 24 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody tj.: po uregulowaniu należności głównej, odsetek, kosztów windykacyjnych – środki muszą znajdować się na koncie bankowym Spółki.

Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:

  • koszty sądowe,

 

  • koszty pełnomocnika procesowego,
  • koszty egzekucji komorniczej.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

 

SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI

Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli nie zostanie uregulowany przez Odbiorcę w przewidzianym terminie zostaje poddany egzekucji komorniczej.

Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, podany w umowie lub inny adres zgłoszony Spółce na piśmie.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

UWAGA!

Informacje o nieuregulowanych należnościach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów.

 

Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m.in. zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych, stacjonarnych lub przy zakupach ratalnych.

W związku z powyższym bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności za usługi świadczone przez Spółkę.
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym: