strona główna

Usługi


Podstawowym celem Spółki jako jednostki usługowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Przytyk w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Przytyku świadczy usługi.

W szczególności zakres świadczonych usług obejmuje:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- utrzymanie i eksploatacja gminnych stacji i urządzeń wodociągowych,
- utrzymanie i eksploatacja gminnych oczyszczalni ścieków, przepompowni i urządzeń kanalizacyjnych
- wywóz ścieków bytowych,
- wydawanie warunków i uzgodnień technicznych podmiotom ubiegającym się o opinie dotyczącą budowy infrastruktury technicznej.

Zakres działań ZGK obejmuje również wykonywanie odpłatnie innych usług:
- wykonywanie robót związanych z utrzymaniem dróg, placów i chodników,
- utrzymanie przejezdności, czystości na drogach, placach i chodnikach,
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni,
- wykonywanie innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki  komunalnej.

ZGK w ramach prowadzonej działalności świadczy odpłatnie usługi dla inwestorów i mieszkańców Gminy w zakresie:

- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przepompowniami,
- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- usuwanie awarii i remonty sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- usługi z pracami ziemnymi,

- usługi transportowo-sprzętowe,

- transport w zakresie wywozu nieczystości.

 

Zapraszamy do współpracy.